Cau Mong 송아지 구이

screenshot

Cau Mong 송아지 구이는 베트남 기록 조직이 베트남의 유명한 50개의 음식중에 하나임으로 인정하여 많은 사람들이 알고 있습니다. 송아지는 구운 후 고기를 얇게 깎고 먹습니다. Cau Mong 송아지 구이는 콩나물, 푸른 바나나, 신 스타 과일과 여러 생야채등 시골의 각종 생야채와 먹습니다. 소스는 중부지방 해변에 잡는 갈치, 전갱이로부터 만들어진 소스와 고추, 생강, 레몬으로 믹서됩니다. 주소: Dien Ban 도시 Muoi 송아지 구이: Dien Ban 도시, Dien Phuong, 1A번 국도 BayLep송아지 구이: Dien Ban 도시, Dien Phuong, 1A 국도 Vinahouse식당: Dien Ban, Dien Minh. Tam Ky에서 Van Tam송아지 구이: Ly Thuong Kiet 길 106호. Hoi An 에서 송아지 구이식당: Hoi An, Thuong Tin 사거리. Chuong Ha송아지 구이: Hoi An, Cua Dai 117호 Nui Thanh에서 Thanh Hai송아지 구이 식당: Nui Thanh 도시, 3 단지. Duy Xuyen에서 Truong Hai 송아지 구이: Duy Xuyen, Nam Phuoc 시장.

Bài viết liên quan

Bánh xèo Lượt xem: 329
Chè bắp Lượt xem: 263
Cá niên Lượt xem: 281
Tam Hữu Lượt xem: 284
Bánh đậu xanh Lượt xem: 286
Bánh bao bánh vạc Lượt xem: 271
Bánh ít lá gai Lượt xem: 354
Bánh tráng cuốn thịt heo Lượt xem: 2252
Mực cơm biển ngang Lượt xem: 1600
Cao lầu Lượt xem: 1457