Khách sạn Hoàng Ngọc

11082007612

Khách sạn Hoàng Ngọc
Địa chỉ: 52 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3813525