Khách sạn Khâm Đức

hhhhhhhhhhhh

Khách sạn Khâm Đức
Địa chỉ: Huyện Phước Sơn
Điện thoại: 0510.3881048
Fax: 0235.3881303