Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch Quảng Nam tháng 7 năm 2017

Theo số liệu thống kê trong tháng 7/2017 tổng lượt khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam ước đạt 536.500 lượt khách, tăng 16,88% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: khách quốc tế ước đạt 239.000 lượt khách, tăng 20,01 % so với cùng kỳ năm 2016; khách nội địa ước đạt 297.500 lượt khách, tăng 14,42 % so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu du lịch tháng 7/2017 ước đạt 275 tỷ đồng, tăng 24,43% so với cùng kỳ năm 2016. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 635 tỷ đồng.

Tổng lượt khách tham quan lưu trú tại Quảng Nam sau 7 tháng đầu năm 2017 đạt 3.164.500 lượt khách, tăng 20,71% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 61% so với kế hoạch. Trong đó: khách quốc tế đạt 1.777.000 lượt khách, tăng 21,67% so với cùng kỳ năm 2016; khách nội địa ước đạt 1.387.500 lượt khách, tăng 19,51% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu du lịch 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.875 tỷ đồng, đạt 48,82% so với kế hoạch. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 4.135 tỷ đồng.

Nguyễn Quốc Huy