Quy hoạch xã đảo Tam Hải thành điểm thu hút du lịch

UBND huyện Núi Thành vừa đề nghị Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đảo Tam Hải (tỷ lệ 1/5.000); trong đó lưu ý việc rà soát, khớp nối với quy hoạch nông thôn mới; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa hình, lịch sử, văn hóa, hiện trạng, bảo tồn các giá trị văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh để tập trung phát triển Tam Hải thành điểm thu hút du lịch. Núi Thành yêu cầu UBND xã Tam Hải cần xác định dân số hiện tại và dự báo dân số trong những năm tiếp theo để quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở dân cư cho phù hợp; tăng tỷ lệ, mật độ cây xanh trên xã đảo; nghiên cứu bố trí quỹ đất phát triển thủy sản, nuôi trồng tập trung, trồng rau chuyên canh; hình thành loại hình du lịch mang tính đặc trưng của xã đảo.

Báo Quảng Nam