Khách sạn Hội An Garden Palace & Spa

57993304

Khách sạn Hội An Garden Palace & Spa
Địa chỉ: 311 Cửa Đại, thành phố Hội An
Điện thoại: 0235.6255555
Fax: 0510.36255555
Email: sales@hoiangardenpalace.com
Website: www.hoiangardenpalace.com