Khách sạn Phố mơ

Khách sạn Phố mơ
Địa chỉ: 39 Trần Cao Vân, thành phố Hội An
Điện thoại: 0235.3916757
Email: reception@hoiandreamcityhotel.com
Website: www.hoiandreamcityhotel.com