Khách sạn Phương Đông

pd

Khách sạn Phương Đông
Địa chỉ: 42 Bà Triệu, thành phố Hội An
Điện thoại: 0235.3916477