Health care

If you have medical problems, please contact the addresses below:

In Hoi An city

Hoi An Hospital
Add: 04 Tran Hung Dao st.,
Tel: +84.235.3862170
Pacific Hospital
Add: 06 Phan Dinh Phung st.,
Tel: +84.235.3921656
Dentist Vuong Tu Hoan
Add: 40 Phan Chau Trinh st.,
Tel: +84.235.3861291
Pediatric expert Dr. The
Add: 17/2 Tran Hung Dao st.,
Tel: +84.235.3861393
Internist Dr. Van
Add: Hai Ba Truong st.,
Tel: +84.235.3863065
Hoi An Pharmacy
Add: 64 Nguyen Thai Hoc st.,
Tel: +84.235.3861258
Minh Tam Pharmacy
Add: 4A Tran Hung Dao st.,
Tel: +84.235.3914606
Pharmacy 213
Add: 128 Tran Hung Dao st.,
Tel: +84.235.3861258
Pharmacy 216
Add: 03 Thai Phien st.,
Tel: +84.235.3863753
Pharmacy 216
Add: 04 Ly Thuong Kiet st.,
Tel: +84.235.3916312
   

 
In Tam Ky city 

Quang Nam Hospital
Add: 01 Nguyen Du st.,
Tel: +84.235.3851429
Quang Nam Children's Hospital
Add: 46 Ly Thuong Kiet st.,
Tel: +84.235.3845900
Traditional Medicine Hospital.
Add: 13 Nguyen Chi Thanh st.,
Tel: +84.235.3828005
Quang Nam Tuberculosis Hospital
Add: Nguyen Van Troi st.,
Tel: +84.235.3819064

 

Bài viết liên quan

In tráng rửa ảnh Lượt xem: 965
Y tế Lượt xem: 357
Dịch vụ ngân hàng Lượt xem: 1219