Ngân hàng SHB Điện Bàn -

Tổ 3, khối phố 1, Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn

02353.949990

Ngân hàng SHB Hội An -

Số 130 Nguyễn Trường Tộ, Cẩm Phô, TP Hội An

02353.911837

Ngân hàng SHB Quảng Nam -

Số 215 Phan Bội Châu, Tân Thạnh, TP Tam Kỳ

02353.815888

Z