Sự kiện sắp diễn ra
21 Tháng 12

Sự kiện văn hóa các dân tộc thiểu số

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 21/12/2018

24 Tháng 03

Giờ trái đất năm 2018

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/3/2018

28 Tháng 03

Lễ hội Bà Thu Bồn

Xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên

Từ ngày 27/3/2018 đến ngày 28/3/2018